Tuinieren met de natuur-2
Een climax van de soort Gele Ganzebloem.
Genoemd is al het akkeronkruid "Gele Ganzebloem". Deze soort kan zo goed gedijen dat zij andere soorten verdringt. Juist een verstoorde bodem, zoals bij spitten en rieken van de grond, werkt in het voordeel van deze plant. Mijn tuin levert, vanwege de vakantie in juni, een climax van deze soort in juli. Je zou niet zeggen, dat daaronder nog uien groeien, dat er aardappels staan tussen de gele bloemen en dat de slaapmutsjes er totaal geen kans tegen maken. De tuin is een gele weelde in de zomerzon. Je krijgt dan al snel het idee dat er meer gele ganzebloemen in jouw tuin groeien, dan waar ook in Nederland. Een belangrijke overlevingsplaats van de soort die algemeen is, maar tegelijkertijd algemeen zeldzaam voorkomt. Uw tuin zou de korenbloem kunnen herbergen en de tuin daarnaast de bolderik en ga zo nog even door. Het hele complex zou zo een reservaat worden van de meest gewone bloemen uit onze inheemse flora, maar tegelijkertijd- en dat is de bedreigende situatie- de meest grote vindplaats van deze soorten in het hele land. Alleen maar omdat onkruidbestrijding tegenwoordig zo effectief is en er - buiten de wegberm -.geen plaats meer voor deze planten  over is.
Er zijn diverse kleine maatregelen mogelijk -en nodig!- om relatief gewone planten niet, vanwege het op grote schaal toepassen van bestrijdingsmiddelen, te laten verdwijnen uit Nederland. Ten eerste: er moet een spuitvrije zone komen per areaal langs de randen met sloten en wegen. Voor het behoud van de natuur krijgt de landbouwer compensatie. Natuur is een algemeen belang. Iets als schone lucht. Maar voor bijen en andere insecten zelfs eerste levensvoorwaarde.
Natuur moet overal voorkomen, zeker in steden dient er meer te gebeuren.  
Ecologische verbindingszones zijn onderdeel van de planologie.
Kleine ingrepen, grote veranderingen voor de natuur.
Lees over een projekt met ingezaaide akkerranden op Schouwen-Duiveland: het Zonnestraal-project.
Als de boeren zelf oog hebben voor de natuur en de provincie hen steunt gaat het goed en kan men genieten van het platteland. Van iedere hectare in gebruik bij de mens moeten we 10% bestemmen voor de natuur, dat is toch niet teveel?
Wat zijn akkerranden?
Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken met bloemen of planten die een akker omzomen. Die breedte van drie, zes of negen meter is afgeleid van de werkende breedte van landbouwmachines en... blijkt in de praktijk een juiste maat te zijn voor een natuurlijke omlijsting.
Die stroken worden ingezaaid met bloemen of planten. Die hebben op hun beurt grote invloed op het leven van insecten, vlinders, vogels en zoogdieren en vormen zo de basis voor een verrijking van de natuur.
Een bunzing vangt muizen en ratten. Kippen zoeken van wege hem een slaapplaats in de boom. Een kippenhok moet dan ook dusdanig zijn gebouwd, dat een vos of bunzing er niet in kan.
De bunzing is een beschermde diersoort . Zoek hier naar de andere beschermde  planten en dieren.
De hele natuur.
Daar hoort ook de wesp bij die in het vroege najaar, als de appels rijpen, daaraan begint te raspen of een gat maakt en daarin verdwijnt. Zo eten zij tot de appel valt en daarna is deze snel verorberd op de grond. Soms raak je zo meer kwijt dan je lief is. De duiven die na strenge vorst je
boerenkool ruineren door de toppen te eten en de rest vol te schijten. (Joop Kiers "Ik oogst dan de koppen van de boerenkool en sla ze op in de diepvries, zo heb je toch bijna de hele oogst binnen). Afschermen met een net kan natuurlijk ook.. Ik heb op het  biologisch-dynamische groenteteeltbedrijf Land en Boschzicht wel gezien dat er in een rij witte kool van 1 meter breed en 80 meter lang een vijftal kolen werd aangevreten door rupsen. De telers lieten deze rupsen  ongemoeid. Zo weinig rupsen op die lange rij met kool is geen plaag en ook die rupsen horen in de kringloop der natuur.
Strekking van de Flora en Faunawet
Artikel 2
1.
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
2.
De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.